Referat af generalforsamling i Borgerforeningen 2018

Fly den 29-08-2018

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne Forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg til Revisor
7. eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer og referent

Hans blev valgt som ordstyrer, som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Travlt år, med mange arrangementer:
• Banko
• Vælgermøde
• Juleklip (Menighedsrådet vil gerne deltage igen)
• Dalende tilslutning til Fly Quiz
• 35 bør til fastelavn
• Disney aften for børnefamilier
• Foredrag med familien på farten – overskuddet gik ubeskåret til Kræftens bekæmpelse
• Arbejdsdag i Huset – malet og nye glas i vinduer samt skiftet låsene
• Sommerfest/Byfest godt vejr, med mange aktiviteter (ca 125 mennesker til spisning)

3. Gennemgang af regnskab

Kassereren har været udfordret da oprindelig kasserer udtrådte af Bestyrelsen
Medlemmer: Sidste år var der 98 medlemmer sandsynligvis nogenlunde det samme som sidste år
Indtægter i alt:
Arrangementer:
Andespil 3000
Vælgermøde gav underskud på 200kr
Juleklip underskud på ??
FlyQuiz
Fastelavn underskud på 500
Disney aften underskud på 200
Vandring for livet Overskud på 10.340 overføres til Kræftens bekæmpelse

Byfest: overskud på 400
Lokalrådet: Der er overført 6000 kr i kapital
Bankindestående:
Kontant beholdning 2000kr
Bank indestående ca 92.000kr

Spørgsmål:
Regnskabet blev taget til efterretning

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

4. Valg til bestyrelsen

Mads N & Jannie, Hans & Henriette samt Mads & Karen udgår
Nye medlemmer:
Kristian & Lotte
Jørn & Dorthe
Pia & Søren

6. Valg af revisor

Vagn Mikkelsen valgt i 2017 og Kurt Jensen accepterer genvalg i 2018 for en 2 årig periode

7. Eventuelt:

Rikke: Der er kommet mail fra kulturelt samråd (Viborg kommune) ansøgningsfrist 15. september i afholdelse i perioden fra 1/1 til 1/3 2019 samlet pulje 50.000 kr

Det blev diskuteret om en sammenlægning af foreningerne i Fly ville kunne gøre det lettere at rekruttere frivillige (at man ikke binder sig til andet end det der interesserer en).
Der var andre argumenter både for og imod:
For:
Der er alt for mange kasserer og formænd, ved at slå disse sammen kan man spare penge.

Imod: Forskellige foreninger sikrer forskellige perspektiver og giver dermed større varietet i arrangementerne

Der var bred enighed om at Borgerforeningen burde indkalde til et borgermøde med en åben agenda således at Flyboerne har mulighed for at påvirke både hvilke arrangementer der skal afholde, men også hvilke de har lyst til at arrangere.

En detaljeret beskrivelse af diskussioner kan rekvireres!

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden

Fly d. 29. august 2018
Mads Frederiksen
Sekretær