Referat af generalforsamling i Fly Aktive Kvinder 2019

Generalforsamlingen i FAK 2019 blev afholdt 22. maj 2019, kl. 18 i Borgerstuen. Referatet er ført af Sif Olden-Olsen og godkendt af dirigent Hans Henrik Juhl

 1. Valg af dirigent:
  a. Hans er valgt
  b. Vi har ikke adgang til vores gældende vedtægter, så vi kan kun formode at generalforsamlingen er indkaldt lovligt, men medlemmer kan klage inden for 2 uger fra referatets offentliggørelse.
 1. Valg af referent:
  a. Sif valgt

 2. Godkendelse af dagsorden:
  a. Den er godkendt af alle tilstedeværende

 3. Hvem er tilstede:
  a. Camilla, Kirsten, Sif og Hans, Pia er til et andet møde, men hun kigger ned efter 19.30 – hvis vi stadig er her.

 4. Året der gik (Formand):
  a. Sankt Hans
  i. Camilla: Det gik fint
  ii. Sif: Kim Allan og Kim serverede pølser, det var simpelthen så dejligt at der var hjælp til gril. Mobilepay var skønt, dejligt uformelt og hyggeligt.

  b. Running Dinner –
  i. Hans. Det gik fint, meget ros for running dinner! Især mange nye vil meget gerne med igen – og kunne ikke forstå at de ikke havde tilmeldt sig før
  ii. Kirsten: har hørt rigtige mange positive ting

 5. Gennemgang af regnskab (Sif og Hans):
  Hans gennemgår: Der er kun 2 ting der er foregået

  a. Sankt hans: der var overskud på 655,50 kr

  b. Running Dinner: der var underskud på 84kr, men havde vi været et lige antal deltagere, havde vi været i 0 eller med et lille overskud. Gin, Whisky mm. ligger i resten i varelager, som vi vil forsøge at sælge til Sankt hans. Grunden til at vi er i underskud, er at der var mange chips der bliver smidt ud, samt at der var et ulige antal gæster.

  I evalueringen blev dette også nævnt; kørsel var rigtig godt, forsamlingshus som “busstoppested” – for så mødte man andre som man kunne gå sammen med, hen til næste vært og få snakket en smule. Og værterne havde bedre tid mellem gæsterne. Betalt rengøring af forsamlingshuset er også rigtig godt og det skal også med næste år.

  Invitationer: dækker over konvolutter og papir

  Kasserer: dækker for indtægts- og udgiftssedler

  Bankindestående hos borgerforening: Vi har ikke kunne få fat i Dorthe, kassereren fra borgerforeningen, derfor kender vi ikke det præcise beløb, muligvis kan der været taget gebyr for at have dem til at stå i banken, eller der kan være løbet renter på. – der skal tages kontakt til borgerforeningen.

  Igen er vi i klemme fordi vi ikke har vedtægter, men vi kører efter almindelige foreningsretslige principper. Karen sidder vist inde med den gamle regnskabsbog. Sif fik overdraget en regnskabsbog fra tidligere kasserer Tina, den kan kigges igennem af en ekstern revisor. Der er ikke et krav om ekstern revision, fordi vi ikke kender vedtægterne.

 6. Fastsættelse af kontingent
  a. Hans: er der et forslag? – vil vi opkræve kontingent?

  b. Camilla: det ville være fint at køre et år uden

  c. Kirsten: Synes vi skal holde et bestyrelsesmøde snarest muligt og tage den endelige beslutning der! Pia og Kirsten, vil gerne via. trivsels piloterne, i borgerstuen.
  – Dette kan ikke ske, siger Hans, for det kan kun ske på generalforsamling. – Dette er lovmæssig formalia.

  d. Sif: synes der skal opkræves kontingent, symbolsk evt. 50 kr, for at gøre opmærksom på at vi stadig findes, for at møde medlemmerne i øjenhøjde og spørge dem hvad de godt kunne tænke sig at FAK gjorde. Hun synes vi skal råbe lidt op om at vi er her endnu, er villige til at fortsætte og er interesserede i hvad de synes.

  e. Kirsten: Er enig med Sif men sagde – man forpligter sig når man melder sig ind i en forening

  f. Det er Generalforsamlingen der beslutter hvem der må være medlem og hvem der kan hjælpe til arrangementer. (Hans) Hvis vi beslutter at alle kan være medlemmer – så er det sådan, men der skal stemmes om det.
  – Vi vedtager at der skal tegnes kontingent, hvor alle er enstemmigt enige.

  g. Hvor mange penge skal vi tage? 100 kr, 50 kr eller 25 kr
  i. Kirsten: 25 kr så kan vi lige så godt lade være og det er svært at hæve igen
  ii. Sif: hvis vi tager 50 kr er det symbolsk, og vi møder medlemmerne – og vi har mange penge, som skal bruges på arrangementer – for vi er ikke en bank, vi er til for byen.
  iii. Hans: Running Dinner – prisen for medlemmer og ikke medlemmer skal være forskellig, for at folk melder sig ind i FAK.
  iv. Kirsten: paraplyorganisation – vil vi stå dårligere ved det samarbejde, hvis vi ?
  Hans: Det tror han ikke, men FAK kan altid sige fra til den organisation
  Afstemning om kontingent på 50kr: Kirsten, Camilla og Sif stemmer for og det er hermed vedtaget.

 7. Indkomne forslag:
  a. FAK flyer – det er vedtaget alle er enige.

  b. Åbne for at alle kan være med i bestyrelsen både kvinder og mænd, kræver 2/3 dele for-stemmer.
  Camilla og Kirsten; stemmer i mod, Sif; Stemmer for
  – forslaget er stemt ned.

 8. Foreningens fremtid:
  a. Hans: Blive lagt ind under borgerforeningen eller forblive sig selv (nedlægger sig selv eller laver nye vedtægter)
  i. Hvis ikke der kan besluttes her i aften kan der laves en ekstraordinær generalforsamling – dette er en udskydelse.
  ii. Hans vil gerne hjælpe med at lave nye vedtægter – der er ikke lavet noget udkast til i dag, for han skal vide hvad foreningen vil.
  2 ugers varsel til Ekstraordinær generalforsamling: Formalia punkter og indkommende forslag, her er forslaget nye vedtægter. – send gerne vedtægtforslaget ud, sammen med indkaldelsen.
  Tal med borgerforeningen, omkring økonomi og afklar også skriftligt at det er FAK’s penge og ikke Borgerforeningens.

  b. FAK ønsker at fortsætte som selvstændig forening – der skal laves et bestyrelsesmøde – hvor Hans har lavet et udkast til vedtægterne og her også diskutere hvad der skal med, som ikke er formalia.

  c. Kirsten: Vil gerne at arrangementerne som skal foregå, er noget kvinde-relateret ting for byens voksne ud fra et kvindeperspektiv, men hvor alle er velkomne (hvis det gives lov til det) – også her kan der differentieres ang. priser medlemmer og ikke-medlemmer. (glaskunst, blomsterkunst, mode/tøj mm.)

  d. Det kunne være smart at holde den ekstraordinære generalforsamling lige efter medlemstegning og det tidspunkt man ønsker den ordinære generalforsamling skal afholdes fremover, da man ellers vil skulle afholde den ordinære kort tid efter den ekstraordinære. Her tales om at holde den tættere på borgerforeningens. – Regnskabets periode kan her også ændres, men det skal vedtages på en generalforsamling og føres til referat.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  a. Kristen, Camilla og Pia ønsker at stille op (Pia er ikke tilstede, men har talt med Kirsten) – de er alle valgt

  b. Der er ikke nogen vedtægter, derfor skal der vedtages hvor mange bestyrelsespladser FAK skal være.
  Der er vedtaget ved enstemmighed, at bestyrelsen består fra dags dato 22.5.2019 af 5 medlemmer. Valgt er Kirsten, Pia og Camilla og generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udfylde, de 2 resterende vakante poster samt 1 bestyrelsessuppleant.
  Konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

 10. Eventuelt
  a. FAK’s printer + papir står hos Thomas Tinggaard, hvad skal den? Vi skal spørge om den må blive stående hos Thomas. (Sif spørger ham)