Vedtægter for Fly Borgerforening

§1: Foreningens navn: Fly og Omegns Borgerforening.

§2: Foreningens formål er at samles om fælles interesser til gavn og oplysning for by og omegn.

§3: Alle bosiddende indenfor byens naturlige opland kan af bestyrelsen optages som medlemmer. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og betales helårligt forud. Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 mdr. opsigelse og ved udeladelse af betaling af kontingent, betragtes et medlem som udgået af foreningen.

§4: Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 10 medlemmer (5 par), der vælges på den årlige generalforsamling hvoraf 2 par (hhv. 3 par) afgår efter tur. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 revisorer, som vælges for 2 år. Det første år afgår én ved lodtrækning.

§5: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste onsdag i august, Såfremt dette ændres, skal det offentliggøres mindst 14 dage før. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Kassereren forlægger det reviderede regnskab, som sluttes den 31. juli. Forslag, som ønskes behandlet, indsendes 6 dage før generalforsamlingen. ¼ af medlemmerne kan skriftligt forlange ekstraordinær generalforsamling.

§6: Lovændring kan fortages på generalforsamlingen når 2/3 af de repræsenterede medlemmer er derfor.

§7: Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle om sammenlægning med andre foreninger, komiteer o.l., når disse ikke er i afgørende modstrid med borgerforeningens formålsparagraf. Opløsning kan kun finde sted, når der i den anledning er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling og det vedtages af ¾ af de repræsenterede stemmer. I så tilfælde går kassebeholdningen til et eller andet velgørende formål for Fly og omegn.

———————————————————————————————————————————–

Vedtaget på Fly Borgerforenings stiftende generalforsamling d. 8. marts 1950, ændret på
generalforsamlingen 4. september 1972 (§5), på generalforsamlingen 10. november 1980 (§§ 3 og
7) og på generalforsamlingen 5. oktober 1998 (§5 og redaktionelle ændringer), på
generalforsamlingen 31 august 2010 (§5 afholdelse i august eller september samt afslutning af
regnskabet ændres til d. 31 juli.), på generalforsamlingen 31. august 2016 (§4 bestyrelsens antal
medlemmer, §5 Afholdelse af generalforsamling samt indkaldelse heraf), på generalforsamlingen 25. august 2021

Senest revideret: 25. august 2021