Vedtægter for Fly Aktive Kvinder

§ 1

Foreningens navn er Fly Aktive Kvinder, forkortes FAK.

Foreningens formål er:

  • at lave arrangementer, der er oplysende, sjove og berigende til glæde for alle uanset alder.
  • at bygge bro mellem nye og gamle medlemmer på tværs af alder og køn.

§ 2

Foreningen er en selvstændig lokalforening i Fly, beliggende i Viborg Kommune.

§ 3

Som medlem, kan optages alle uanset alder og køn med tilknytning til Fly.

§ 4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 5

Udmeldelse af foreningen foregår ved, at medlemmet ikke betaler kontingent.

§ 6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, suppleanter og revisor. Bestyrelsen varetager foreningens virke og er ansvarlig for foreningens værdier.

§ 7

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i maj måned.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før. Beslutninger tages med stemmeflertal.

Afstemningen skal foregå skriftligt, hvis medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, og der skal indkaldes inden for en måned efter den ordinære generalforsamling, med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Ved valg af revisorer har alle stemmeret og vælges for 2 år ad gangen. Alle valg foregår på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 det ene år og 2 det næste år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær – efter hver generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen sammenkaldes, til enhver tid, på formandens foranledning.

§ 10

Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april.

§ 11

Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer foreligger forud for generalforsamlingen sammen med dagsordenen.

§ 12

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger og med mindst 14 dages mellemrum.

Ved sidste generalforsamling kræves tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal det eventuelle likvide indestående gå til arrangementer afholdt af byens andre foreninger med samme værdigrundlag som det til den tid oprindelige Fly Aktive Kvinder.

 

Vedtægterne er vedtaget 6. juni 2024.