Vedtægter for Fly Vandværk (Forslag 2023)

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet der er stiftet 3. maj 1939, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Fly Vandværk. Selskabet har hjemme i Fly, Viborg kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med en til hver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ:

 1. at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand,
 2. at levere vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger og henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser,
 3. samt at varetage medlemmers fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 Medlemmer

Selskabets medlemmer er grundejere inden for værkets forsyningsområde, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ samt gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser

For lån som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Stk. 2
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Stk. 3
Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald boet efter afdøde) forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtigelser overfor selskabet. Sker dette ikke mister han sin ret til andel i selskabets værdi, men hæfter fremdeles for dets forpligtigelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Stk. 4
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer sikrer betaling af forfaldne ydelser ved en tinglyst pantestiftende deklaration på ejendommen – også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6 Udtrædelse af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matrikelnummer), ved ekspropriation og lignende, forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner, som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil, mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedledningsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

§ 8 Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, vandbehandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.

For medlemmer der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning med videre i forhold regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til skel og eventuel stophane (ved skel); herunder også til private dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet – jævnfør i øvrigt også regulativets bestemmelser herom.

§ 9 Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme.

Dette skal, så vidt det er muligt, kun ske på tidspunkter, hvor det forvolder mindst mulig gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelse kan fastsætte almindeligt gældende reger for beregningen af denne erstatning. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatninger fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningsanlæg og disses vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenstligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtiget til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 Indskrænkelser i vandleverancen

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Stk. 2
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jævnfør i øvrigt regulativets bestemmelser.

Stk. 3
Forsyning af lejere med vand til erhvervsmæssig brug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 4
Vandspild er forbudt, jævnfør regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære samt ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokal avis.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. beretning om det forløbne år
 3. Præsentation af det reviderede regnskab
 4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer samt suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Revisor og suppleant kan genvælges.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg.

Et medlem kan dog fritages for valg i lige så lang tid som denne tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte bestyrelseshonorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt forlanger dette. Begæringen skal ledsages af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen. Dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

§ 12 Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end en stemme per ejendom vedkommende ejer.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen fuldmagtshaver kan bære mere end én fuldmagt ud over eventuel egen stemme. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere, der aftager vand ifølge §7, har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt flertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, samt at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, og bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 medlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat af afholdte bestyrelsesmøder.

Stk. 3
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ.

Stk. 5
Bestyrelsen kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Stk. 6
Bestyrelsen har ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. i henhold til gældende lovgivning.

Stk. 7
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Stk. 8
Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

§ 14 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med daglig drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede at et medlem af bestyrelsen, jævnfør dennes forretningsorden.

§ 15 Regnskabet

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udloddes til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af generalforsamlingens revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.

§ 16 Opløsning

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, eksempelvis ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 Ikrafttrædelse

Ændringer i vedtægten træder i kraft ved afslutning af den vedtagende generalforsamling

Således vedtaget 17. marts 2023