Referat, generalforsamling i Fly Forsamlingshus 2022

Generalforsamlingen blev afholdt i Borgerstuen, Fly Forsamlingshus, 3. marts 2022, kl. 19:30.

Referent: Casper Heissel Petersen

1. VALG AF DIRIGENT OG TO STEMMETÆLLERE

 • Hans er valgt til dirigent.
 • Lone og Bjarne er valgt til stemmetællere.

2. FORMANDENS BERETNING

 • Stille år med corona.
 • Der er påbegyndt støjmur og der arbejdes på at få støjmuren færdiggjort.
 • Der er kommet klage fra nabo pga. udendørs musik – forsamlingshuset forsøger at begrænse støj og der er snakket om yderligere tiltag hvor håndtag fjernes de steder hvor der ikke er brandudgang. Udendørs musik er i henhold til betingelserne ikke tilladt samtidig med at vi forventer at støjmuren gør en mærkbar forskel.
 • Der kan søges en pulje til snapsetinget i Viborg – der er ikke vedtaget noget herpå.
 • Bjarne spørger om der er straf hvis man larmer udendørs (enten økonomisk eller udelukkelse)
 • – det er der ikke noget af og forsamlingshuset ønsker ikke at agere politi/dommer og håber at de fleste ting kan løses med dialog.

3. FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB

 • Borgerforeningen er begyndt at betale halvdelen af indtægter til internettet.
 • Kassebeholdningen er indsat, da der ikke bruges kontanter.
 • Der er øget gebyrer i banken og negativ rente.
 • De 5.000,- i gebyrer skyldes flytning til anden bank.
 • Regnskabet er godkendt.

4. FREMLÆGGELSE AF BUDGET

 • 82 kontingenter hvoraf 13 er betalt som enlig (dvs. halv pris svarende til 50 kr).
 • Budgettet er godkendt.

5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT

 • Kontingent er uændret. (50 kr. for enkeltpersonshusstande. 100 kr. for flerpersonshusstande)

6. BESTYRELSENS FORSLAG OG INDKOMNE FORSLAG

 • Der er ikke kommet nogen forslag.

7. VALG AF TRE BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Simon, Casper og Ernst er på genvalg og stiller op igen.

8. VALG AF 1 BESTYRELSESSUPPLEANT

 • Michael er valgt sidste år og i fortsætter i sin toårige valgperiode.

9. VALG AF 2 REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT

 • Rebecca og Henriette stiller op igen.

10. EVENTUELT

 • Der ønskes bedre rengøring når foreninger har benyttet forsamlingshuset – der laves en tjekliste hvorpå den ansvarlige underskriver at huset er gennemgået og i orden.
 • Der er drøftet mulighed for at investere i en ny foldedør især hvis der kan gives tilskud hertil.
 • Opvaskemaskinen får et servicetjek.
 • Der er kommet hjul under køleskabene og hjul under baren.
 • Talerstolen skal væk.
 • Til orientering så skal vederlaget til Lone diskuteres, da hun ligger et stort arbejde i forsamlingshuset.
 • Der er foreslået pynt på væggene, men bestyrelsen har fastsat at det skal holdes så neutralt som muligt.
 • Hjemmesiden er blevet opdateret.