Referat af generalforsamling for Fly Forsamlingshus 2020

Generalforsamlingen blev afholdt 5. marts 2020 i borgerstuen.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 • Ernst Hedegaard er dirigent
 • Hans Kristensen og Anders Kristiansen er stemmetællere

2. Formandens beretning.

 • Simon S. Laursen beretter:
 • Det har været et stille år.
 • Internet i huset. Klar til ungdommen!
 • Nye stole og borde indkøbt. De gamle er solgt.
 • Korrespondance med naboer vedr. støj. Akustikrapport er blevet udarbejdet, herunder forslag til formildende løsninger i form af støjmur ved halvtag (indbydende gårdmillieu skal lokke gæster til at holde sig der), afblænding af to døre fra store sal og dørpumper på yderdøre.
 • Vi arbejder endnu på erstatning af foldedør mellem salene. Vi vil søge offentlige puljer.
 • Der arbejdes på ny hjemmeside.
 • Vi har et for stort strømforbrug. Vi har fået målere på varmepumperne, men de er ikke skyldnerne. Hvis det viser sig at være jordvarmen, må det regnes for en del af prisen ved at holde huset opvarmet.
 • Ellers har der blot været sædvanligt vedligehold.

Spørgsmål:

 • Ernst: vi bør kigge på elektronisk styring af energiforbruget.
 • Bjarne Andersen: Hvad har forsamlingshuset fået tilbudt af arrangementer? Hvad gøres der ved det?
  • Simon: Forsamlingshuset laver ikke som sådan arrangementer. De ting vi har fået tilbudt, var ikke interessante. Hvis der kom noget interessant, sender vi det videre til borgerforeningen.
  • Ernst: vi er dog åbne for at lave arrangementer, evt i samarbejde med andre foreninger.
 • Bjarne: Hvad med at gøre opmærksom på via hjemmeside, at byen har fået en bed and breakfast.
  • Hans Henrik Juhl: Det er planen at gøre opmærksom på overnatningsmuligheder på ny hjemmeside.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 • Lone Jensen fremlægger.
 • Indtægter: 113.000 kr
 • Udgifter: 133.439,01 kr
 • 102 husstande har tegnet medlemskab for 2019. Tallet for 2020 er endnu ikke opgjort.
 • Regnskabet for 2019 er godkendt

4. Fremlæggelse af budget.

 • Lone fremlægger.
 • Indtægter: 108.000 kr
 • Udgifter: 73.000 kr
 • Budgettet for 2020 er godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.

 • Bestyrelsen foreslår at bibeholde kontingentets størrelse på 100 kr per husstand, men åbner for diskussion om at halvere kontingentet for enlige.
 • Spørgsmålet diskuteres. Der stemmes.
 • Generalforsamlingen vedtager bestyrelsens indstilling.

6. Bestyrelsens forslag og indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag

7. Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 4, ved skriftlig afstemning.

 • Thomas Berg og Simon er på valg.
 • Thomas udtræder. Simon genopstiller.
 • Lone foreslår Casper Heissel, som modtager valg.
 • Simon og Casper er valgt ved akklamation.

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, valgperiode 2 år.

 • Hans Kristensen opstiller og er valgt ved akklamation.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.

 • Rebekka Bruun og Henriette Hedegaard er valgt.
 • Anders Kristiansen er suppleant

10. Eventuelt.

 • Hans Kristensen: Støjmur, hvad regner I med at det koster? Ernst: ca. 50.000,-.
 • Ernst: 1. Jeg traf “familien på farten”, som har holdt foredrag her tidligere. De kommer gerne igen.
  2. Flere lejere har givet udtryk for at de synes at de skal være ude for tidligt om søndagen, kl 10. Det er urealistisk. Lone: de får til kl 13 som det er nu. Det skal også være tidsnok til at jeg kan nå det hele.
 • Bjarne: Hvorfor drikker vi sodavand fra Ribe?
 • Lone: Vi takker Kenneth for at ekstra ølkøleskab.
 • Dirigenten nedlægger sit hverv og takker for god ro og orden.
 • Simon: Dejligt at se, at der kom andre end bestyrelsen. Nu er der kaffe og kage.

Således opfattet af Hans Henrik Juhl og godkendt af dirigenten.