Referat af generalforsamling for Fly Forsamlingshus 2021

Generalforsamlingen blev afholdt i Borgerstuen, Fly Forsamlingshus, 17. juni 2021, kl. 19:30.

Referatet er affattet af Hans Henrik Juhl.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 • Dirigent: Ole Hansen
 • Stemmetællere: Lone Jensen og Bjarne Andersen

2. Formandens beretning.

 • Ernst: Der er intet sket pga corona.
 • Der er ikke sket noget med støjmursprojektet, men da der ikke har været mange udlejninger, har der ikke været så meget gene for naboerne. I takt med genåbningen er det dog taget til, så det er noget der skal rykkes på nu.
 • Der har derudover været klager over soundbokse udenfor, hvilket vi skal have forbudt i lejekontrakten.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 • Lone beretter. Det ser i sagens natur ikke for godt ud, idet indtægterne er faldet drastisk pga. corona.
 • Vedr. udgiften til internet i huset er det aftalt med borgerforeningen, at de dækker halvdelen af beløbet.
 • Derudover er ekstraordinært mange penge tilbagebetalt til lejere, som har måttet aflyse pga. coronanedlukning.
 • Alt i alt er der er lille overskud på knap 2.000 kr, hvilket er pænt året taget i betragtning.

4. Fremlæggelse af budget.

 • Lone fremlægger: Budgettet er sat konservativt, da der ikke forventes så mange udlejninger.
 • Herudover er der en ekstra stor vedligeholdelsespost på 60.000, som dækker over det arbejde, som skal laves med den støjmur, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2020.

5. Fastsættelse af kontingent

 • Det vedtages at kontingentet sættes til henholdsvis:
  • 50 kr for husstande bestående af én person og
  • 100 kr for husstande bestående af mere end én person.

6. Bestyrelsens forslag og indkomne forslag

 • Ingen forslag er indkommet.

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

 • Ernst Hedegaard, Lone Jensen og Hans Henrik Juhl opstiller.
 • De vælges ved akklamation.

 

 • Derudover sidder i bestyrelsen Simon Samuelsson Laursen og Casper Heissel, som valgtes i 2020 og derfor ikke er på valg i år.

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, valgperiode 2 år.

 • Mikael Arentz (Futte) opstiller og vælges ved akklamation.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.

 • Rebekka Bruun og Henriette Hedegaard genopstiller og vælges ved akklamation.
 • Ole Hansen vælges til revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 • Simon: Vi skal være proaktive i forhold til problemet med soundbokse. Der snakkes om at inddrage depositum for lejere, som bryder støjreglerne og spiller musik udendørs. Det vil også være interessant at se, hvad der sker når støjmuren er opført.
 • Bjarne: Tak for at forsamlingshuset lægger grund til Nærboksen.
 • Mødet er hævet og Ole takker for rimelig god ro og orden.
 • Således opfattet af Hans Henrik Juhl og godkendt af dirigenten.