Referat af generalforsamling for Fly Borgerforening 2021

Generalforsamlingen blev afholdt 25. august 2021 i Fly Forsamlingshus

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Ole Hansen
Referent: Hans Henrik Juhl

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsordenen

Der er indkommet yderligere to forslag siden indkaldelsen. Disse tilføjes til pkt. 6. Dagsordenen godkendes.

3. Formandens beretning

Alle borgerarrangementer har været aflyst, men dog er der lagt gode kræfter i vedligehold af legepladsen.

4. Gennemgang af det reviderede regnskab

Der har været et lille underskud, da der har været begrænsede indtægter.

Regnskabes godkendes.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bibeholdes på 100 kr. pr. husstand bestående af mere end én person og 50 kr. pr. husstande bestående af én person

6. Indkomne Forslag

a. Vedtægtsændringsforslag.
Det foreslås at ændring af dato for ordinær GF ikke skal varsles i hverken avis eller ved brev eller email. I stedet indkaldes ved brug af sociale medier.
Der argumenteres for bibeholdes avis-muligheden, udfra argument om at nå folk, som ikke er online. Kernespørgsmålet er hvad generalforsamlingen vil acceptere som minimum af indkaldelse for at en generalforsamling vil kunne være lovlig. Der er stort fremmøde på dagens generalforsamling. Dette fremføres som argument for at offentliggørelse på internettet vil fungere tilfredsstillende.

Generalforsamlingen vedtager en ændring med følgende ordlyd efter “Såfremt dette ændres skal det” og inden ” Formanden aflægger”: “offentliggøres 14. dage før.”

b. Beslutningsforslag
Heidi Hvid foreslår på vegne af FAK at der etableres julebelysning i byen i år og at Borgerforeningen er med i dette.

Generalforsamlingen støtter at Borgerforeningen etablerer et samarbejde med FAK vedr. julebelysning.

c. Resolutionsforslag: Har Fly brug for en Borgerforening? (Vi mangler medlemmer til bestyrelsen).
Udskydes til eventuelt.

Proces:
Det vedtages at diskussionsspørgsmålet ved borgerforeningens fremtid hører under Eventuelt, men at det tages umiddelbart inden personvalgene.

Mads Frederiksen: Synes at vi bør nedlægge borgerforeningen og lave en ny storforening, der samler alle byens foreninger under én paraply. Vi bør lave borgerforeningen udvalgsstyret, således at arbejdes organiseres udfra ad hoc-grupper.

Thomas Berg: byfesten bør laves af en byfestkomité. Borgerforeningens opgave bør være at være tovholder i forhold til de opgaver der er – ikke at udføre dem.

Hans Henrik Juhl: Borgerforeningen skal i meget højere grad uddelegere, men foreningerne bør ikke lægges sammen, da det blot vil gøre rekrutteringen til bestyrelse sværere og skade ejerskabsfølelsen for de enkelte projekter under en storforening.

Heidi Hvid taler for en sammenlægning, hvor man i højere grad har frivillige forpligtende udvalg.

Dorte Kreiler: Det er svært at rykke folk ind ad hoc. Men det er en god idé at kunne lave en udvalgsstruktur. Ligeledes vil økonomistyring blive nemmere under én samlet forening.

Mads Frederiksen: Vi skal have gjort op med bestyrelsesrekrutteringen hvor man søger at rekruttere par. Det fungerer heller ikke, at hver forening akkumulerer små formuer, som ikke kommer borgerne til gode. Forsamlingshuset skal være en pengemaskine, som skal finansiere byens liv.

Hans Henrik Juhl: Hvis foreningerne kan integreres under borgerforeningen på en måde, hvor de bibeholder deres egen økonomi og selvbestemmelse, kan man opnå en god løsning.

Heidi Hvid: Vi bør indkalde til et borgermøde, hvor byens foreningsliv og dets praktiske organisering diskuteres.

Kirsten Laursen: borgerforeningen børe være initiativtager til diskussionen og forarbejdet til et borgermøde.

Thomas Berg: Foreslår en kort forlængelse af den siddende bestyrelse for at give tid til at bevirke eventuelle organisationsændringer.

Bjarne Andersen: Foreslår at vi laver en borgerjulefrokost for at brænde nogle penge af.

7. Valg til bestyrelsen (fire medlemmer på valg)

Fortsættende: Dorthe Kreiler, Helle Degn, Donald Sejer Jensen, Jan Nielsen, Jane Jørgensen, Leif Frederiksen

Nyopstillet: Hans Henrik Juhl, Sif Olden-Olsen, Hannah Sørensen, Kirsten Laursen

De nyopstillede vælges ved akklamation

8. Valg af Revisor (Én for en toårig periode)

Mads Nejsum fortsætter
Henriette Hedegaard genvælges

9. Eventuelt

Punktet blev afviklet inden Punkt 7.

Dirigenten takker for god ro og orden og smørrebrødet findes frem.