Referat Generalforsamling Fly Borgerforening 2022

Referat Generalforsamling Fly Borgerforening
Tid: onsdag den 31.08.2022, sted: Fly Forsamlingshus
Referent: Helle Degn
Valg af dirigent:
Valgt: Ole Hansen
Formandens beretning:
Der er ingen. Formanden er gået i løbet af perioden fra sidste generalforsamling til denne.


Regnskab:
Regnskab gennemgås ved kasser Dorte Kreiler. Regnskabet er godkendt. Der var
kommentarer vedr. vedligehold til ”huset”.


Valg til bestyrelse:
På valg: Helle Degn, Donald Sejer Jensen, Leif Frederiksen, Jane Børsting Jørgensen, Jan
Nielsen.


Opstillede: Mads Å Frederiksen, Kenneth Hvid, Dennis Østergaard Pedersen, Thomas Berg,
Michael Arent, Hans Kristensen, Jan Nielsen (1 år), Leif Frederiksen (1 år), Dorte Kreiler (1
år) & Hanna Sørensen(1 år).
Bestyrelsen er valgt. Bestyrelsen konstituerer sig – og aftaler hvem der vælges for hhv. 1 og
2 år. Dette gøres som noget af det første.


Indkomne forslag:
Ingen
Valg af revisorer:
Der er valgt revisor for 2 år. De blev valgt sidste år. Revisor er Mads Nejsum og Henriette
Hedegaard.


Evt.:
Det italesættes, at alle foreninger i Fly er ansvarlig for vedligehold af huset.
Borgerforeningen kontakter de øvrige foreninger ift. at fordele udgifter/arbejde.


Hans Henrik Juhl gør opmærksom på, at han og Sif har noget som kan overdrages. Bl.a
noget software og en HD. Hans tager kontakt til bestyrelsen, når denne har konstitueret sig.
Ellers kontakter bestyrelse Hans.


Bjarne Andersen vil gerne vide, om han igen skal stå for banko. Bestyrelsen kontakter
Bjarne.


Mødet er hævet. Dirigenten takker for god ro og orden.