Referat af Generalforsamling i Fly Aktive Kvinder 2024

Generalforsamlingen blev afholdt den 21. maj 2024

Dagsorden ifølge Vedtægter. Generalforsamling rettidigt indkaldt og lovlig. 7 fremmødte inkl. bestyrelsen.

1. Valg af Dirigent:
Henriette Hedegaard

2. Formandsberetning v/Henriette i Camillas fravær

3. Regnskab v/kasserer Henriette Hedegaard.
Regnskab godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Henriette Hedegaard (modtager ikke genvalg) og Jannie Madsen. Ny bestyrelse er: Camilla Fjordside, Rikke Andersen, Heidi Kongsted, Pernille Dahlgaard og Jannie Madsen. Suppleant: Kristina Hammer.

5. Valg af Revisor:
Tove Andersen/Henriette Hedegaard

6. Indkomne forslag.
Forslag fra Fly Borgerforening om en sammenlægning af byens foreninger – her også FAK. Dette af rent juridiske årsager iht. Hvidvaskningsloven m.m. Det er besluttet, at FAK ønsker at arbejde hen mod denne ændring i nær fremtid.

7. Eventuelt.
FAK-bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring i paragraf 12.

“I tilfælde af foreningens opløsning, skal det eventuelle likvide indestående gå til vedligeholdelse af “HUSET”.”

Da det er Viborg Kommune som i dag er ansvarlig for vedligehold af HUSET, ønsker FAK i stedet at likvid beholdning går til byens andre foreninger. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid i henhold til vedtægter.

FAK takker for god ro og orden.